બંધ

    શ્રી. મનસ્વી જૈન, ડેનિપ્સ

    • સરનામું: પ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, દીવ
    • ઇમેલ: sdpo-diu-dd[at]nic[dot]in
    • હોદ્દો: પેટા વિભાગીય અધિકારી, દીવ
    • ફોન: 02875-252666