બંધ

    શ્રી દરાડે શરદ ભાસ્કર, આઈ.પી.એસ

    • સરનામું: પોલીસ મુખ્યાલય, એરપોર્ટ રોડ, દુનેઠા, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
    • ઇમેલ: sp-hq-dnhdd[at]daman[dot]nic[dot]in
    • હોદ્દો: પોલીસ અધિક્ષક (પોલીસ મુખ્યાલય)
    • ફોન: 02602220180