બંધ

    શ્રી હરેશ્વર સ્વામી, આઈ.પી.એસ.

    • સરનામું: બીજો માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, સિલ્વાસા, દાદરા અને નગર હવેલી
    • ઇમેલ: sp-sil-dnh[at]nic[dot]in
    • હોદ્દો: પોલીસ અધિક્ષક, દાદરા અને નાગર હવેલી
    • ફોન: 0260-2643022