બંધ

  શ્રી મિલિન્દ મહાદેઓ દુમ્બ્રે , આઈ.પી.એસ

  • સરનામું: પ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, એરપોર્ટ રોડ, દુનેઠા, નાની દમણ, દમણ
  • ઇમેલ: digp-daman-dd[at]nic[dot]in
  • હોદ્દો: પોલીસ ઉપ-મહાનિરીક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવ
  • ફોન: 0260-2642707
  • ફેક્સ નંબર: 0260-2630707

  WhatsApp Image 2022-06-15 at 1.33.07 PM