બંધ

  અમારો સંપર્ક કરો

  આ વેબસાઇટ રાષ્ટ્રીય સૂચના કેન્દ્ર દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવેલ છે અને પોલીસ વિભાગ દમણ અને દીવ તથા દાદરા અને નગર હવેલી દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે;
  જો તમોને આ વેબસાઇટ સંબંધિત કોઈ પ્રશ્ન છે તો તમે phq-dd@nic.in પર વેબ માહિતી મેનેજરને લખી શકો છો

  કોઈપણ પ્રતિસાદ, સામગ્રી, ડિઝાઇન અથવા તકનીક સંબંધિત પ્રતિસાદ વિભાગમાં સબમિટ કરી શકાય છે.

  તમે નીચે આપેલા સરનામે પણ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો:

  પોલીસ હેડક્વાર્ટર, એરપોર્દુટ રોડ, દુનેઠા, નાની દમણ, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણ અને દીવ તથા દાદરા અને નગર હવેલી