બંધ

  અગત્યના અધિકારીશ્રીઓ

  વિભાગ મુજબ ઉચ્ચ અધિકારીશ્રીઓની વહેચણી
  Loader
  આઈ.પી.એસ. અધિકારી
  નામ હોદ્દો ઇમેલ સરનામું ફોન
  શ્રી મિલિન્દ મહાદેઓ દુમ્બ્રે , આઈ.પી.એસપોલીસ ઉપ-મહાનિરીક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવdigp-daman-dd[at]nic[dot]inપ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, એરપોર્ટ રોડ, દુનેઠા, નાની દમણ, દમણ0260-2642707
  શ્રી અમિત શર્મા, આઈ.પી.એસપોલીસ અધિક્ષક, દમણsp-daman-dd[at]nic[dot]inપરકોટા શેરી, પાંચ રસ્તા, નાની દમણ, દમણ02602250942
  શ્રી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મીના , આઈ.પી.એસ.પોલીસ અધિક્ષક, દાદરા અને નાગર હવેલીsp-sil-dnh[at]nic[dot]inબીજો માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, સિલ્વાસા, દાદરા અને નગર હવેલી0260-2643022
  શ્રી અનુજ કુમાર, આઈ.પી.એસ1) પોલીસ અધિક્ષક (ટ્રાફિક), ડીએનએચ અને ડીડી 2) ડેપ્યુટી ઈન્સ્પેક્ટર જનરલ (જેલ),ડીએનએચ અને ડીડી 3) પોલીસ અક્ષક (ઇન્ટેલીજન્સ), ડીએનએચ અને ડીડી 4) આચાર્ય, પોલીસ ટ્રેનિંગ સ્કૂલ, સાયલીપોલીસ ટ્રેનિંગ સ્કૂલ, સાયલી, સિલવાસા
  શ્રી મેન્ની ભૂષણ સિંહ, આઈપીએસપોલીસ અધિક્ષક, દીવsp-diu-dd[at]nic[dot]inપ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, ફુદમ, દીવ02875-253633
  Loader
  ડેનિપ્સ
  નામ હોદ્દો ઇમેલ સરનામું ફોન
  શ્રી. મનસ્વી જૈન, ડેનિપ્સપેટા વિભાગીય અધિકારી, દીવsdpo-diu-dd[at]nic[dot]inપ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, દીવ02875-252666
  શ્રી રજનીકાંત અવધિયા, ડેનિપ્સનાયબ પોલીસ અધિક્ષક(પોલીસ મુખ્યાલય), દમણ, DySP, ACU, DD & DNH and પેટા વિભાગીય અધિકારી, દમણdysp-hq-dnhdd[at]daman[dot]nic[dot]inપ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, એરપોર્ટ રોડ, દુનેઠા, દમણ02602254101
  શ્રી સિદ્ધાર્થ જૈન, ડેનિપ્સપેટા વિભાગીય પોલીસ અધિકારી, સિલ્વાસા અને ખાનવેલ, દાદરા અને નાગર હવેલીpolicedept-dnh[at]nic[dot]inપ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, કિલ્વાની નાકા, સિલ્વાસા0260-2642002
  શ્રી નવીન રોહિત, ડેનિપ્સનાયબ પોલીસ અધિક્ષક, લાંચ રિશ્વત વિરોધ શાખા, દાદરા અને નાગર હવેલી તથા દમણ & દીવપ્રથમ માળ, લેખા ભવન, મોટી દમણ, દમણ