બંધ

  અગત્યના અધિકારીશ્રીઓ

  વિભાગ મુજબ ઉચ્ચ અધિકારીશ્રીઓની વહેચણી
  આઈ.પી.એસ. અધિકારી
  નામ હોદ્દો ઇમેલ સરનામું ફોન
  શ્રી મિલિન્દ મહાદેઓ દુમ્બ્રે , આઈ.પી.એસપોલીસ ઉપ-મહાનિરીક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવdigp-daman-dd[at]nic[dot]inપ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, એરપોર્ટ રોડ, દુનેઠા, નાની દમણ, દમણ0260-2642707
  શ્રી અમિત શર્મા, આઈ.પી.એસપોલીસ અધિક્ષક, દમણsp-daman-dd[at]nic[dot]inપરકોટા શેરી, પાંચ રસ્તા, નાની દમણ, દમણ02602250942
  શ્રી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મીના , આઈ.પી.એસ.પોલીસ અધિક્ષક, દાદરા અને નાગર હવેલીsp-sil-dnh[at]nic[dot]inબીજો માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, સિલ્વાસા, દાદરા અને નગર હવેલી0260-2643022
  શ્રી અનુજ કુમાર, આઈ.પી.એસશ્રી અનુજ કુમાર, આઈપીએસsp-diu-dd[at]nic[dot]inપ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, ફુદમ, દીવ02875-253633
  શ્રી મેન્ની ભૂષણ સિંહ, આઈપીએસપેટા વિભાગીય અધિકારી, દમણsdpo-daman-dd[at]nic[dot]inપ્રથમ માળ, કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશન કડૈયા, માછીવાડ, નાની દમણ, દમણ02602254101
  ડેનિપ્સ
  નામ હોદ્દો ઇમેલ સરનામું ફોન
  શ્રી. મનસ્વી જૈન, ડેનિપ્સપેટા વિભાગીય અધિકારી, દીવsdpo-diu-dd[at]nic[dot]inપ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, દીવ02875-252666
  શ્રી રજનીકાંત અવધિયા, ડેનિપ્સનાયબ પોલીસ અધિક્ષક(પોલીસ મુખ્યાલય), દમણ, DySP, ACU, DD & DNHdysp-hq-dnhdd[at]daman[dot]nic[dot]inપ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, એરપોર્ટ રોડ, દુનેઠા, દમણ02602254101
  શ્રી સિદ્ધાર્થ જૈન, ડેનિપ્સપેટા વિભાગીય પોલીસ અધિકારી, સિલ્વાસા અને ખાનવેલ, દાદરા અને નાગર હવેલીpolicedept-dnh[at]nic[dot]inપ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, કિલ્વાની નાકા, સિલ્વાસા0260-2642002
  શ્રી નવીન રોહિત, ડેનિપ્સનાયબ પોલીસ અધિક્ષક, લાંચ રિશ્વત વિરોધ શાખા, દાદરા અને નાગર હવેલી તથા દમણ & દીવપ્રથમ માળ, લેખા ભવન, મોટી દમણ, દમણ