બંધ

  ઘટનાઓ

  શહીદ દિવસ ઉજવણી

  શહિદ દિવસ

  કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવ ના પોલીસ વિભાગ દ્વારા શહીદ દિવસ ૨૦૨૦ નું નિરીક્ષણ

  ના રોજ પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું: 10th April, 2021
  રોડ સલામતી અભિયાન, દમણ

  માર્ગ સલામતી અભિયાન

  કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવ ના પોલીસ વિભાગ દ્વારા નિર્દેશિત માર્ગ સલામતી અભિયાન

  ના રોજ પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું: 10th April, 2021