બંધ

    તાલીમ / કાર્યશાળા

    મહિલા સલામતી પર સંશોધકોની તાલીમ

    દમણના પોલીસ સ્ટાફ માટે સેઇલી પોલીસ ટ્રેનિંગ સ્કૂલ ખાતે 9 મી -13 ડિસેમ્બર 2019 થી “મહિલાઓની સલામતી પર તપાસકર્તાઓની તાલીમ” વિષય પર 5 દિવસીય અભ્યાસક્રમ યોજાયો હતો. દીવ અને દાદરા & amp; નગર હવેલી.