બંધ

  પોલીસ સ્ટેશન

  સિલવાસા પોલીસ સ્ટેશન

  સરનામું: વાપી-સિલવાસા મેઇન રોડ, ઝંડા ચોક, સિલવાસા, ડી.એન.એચ. સંપર્ક નંબર: ૦૨૬૦-૨૬૫૨૦૩૩

  વિગતો જુવો

  ખાનવેલ પોલીસ સ્ટેશન

  સરનામું: ખુટલી-દુધની રોડ, ખાનવેલ, દાદરા અને નગર હવેલી સંપર્ક નંબર: ૦૨૬૦-૨૬૭૭૬૩૩

  વિગતો જુવો

  દીવ પોલીસ સ્ટેશન

  સરનામું: 1 લી માળ, કિલ્લો માર્ગ, કલેક્ટર કચેરી પાસે, દીવ સંપર્ક: ૦૨૮૭૫-૨૫૨૧૩૩

  વિગતો જુવો

  કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશન વણાકબારા

  સરનામું: બંદર રોડ જેટી, ગોમતી માતા મંદિરની પાસે, ગોમતી માતા, વણાકબારા, દીવ સંપર્ક નંબર: ૦૨૮૭૫-૨૭૧૧૧૫

  વિગતો જુવો

  નાની દમણ પોલીસ સ્ટેશન

  સરનામું – નાના દમણ ચાર રસ્તા, નાની દમણ ફોન – ૦૨૬૦-૨૨૫૪૯૯૯

  વિગતો જુવો

  કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશન મોટી દમણ

  સરનામું – ભાથૈયા મુખ્ય રોડ, ફાયર સ્ટેશનની પાસે, મોટી દમણ ફોન નંબર: ૦૨૬૦-૨૨૩૦૬૭૭

  વિગતો જુવો

  કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશન કડૈયા

  સરનામું – કડૈયા માછીવાડ પ્રાથમિક શાળા પાસે, ગામ- કડૈયા, નાની દમણ ફોન – ૦૨૬૦-૨૨૨૦૩૩૩

  વિગતો જુવો