બંધ

  વેબ માહિતી મેનેજર

  નામ: શ્રી શરદ ભાસ્કર દરાડે, આઈપીએસ

  હોદ્દો: પોલીસ અધિક્ષક (મુખ્ય મથક)

  વિભાગ: પોલીસ વિભાગ

  સરનામું: દમણ

  ફોન: 02602220180