બંધ

    કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશન કડૈયા

    દરિયાકાંઠાનો પોલીસ સ્ટેશન

    સરનામું – કડૈયા માછીવાડ પ્રાથમિક શાળા પાસે, ગામ- કડૈયા, નાની દમણ
    ફોન – ૦૨૬૦-૨૨૨૦૩૩૩