બંધ

    ખાનવેલ પોલીસ સ્ટેશન

    છબી 2021-05

    સરનામું: ખુટલી-દુધની રોડ, ખાનવેલ, દાદરા અને નગર હવેલી
    સંપર્ક નંબર: ૦૨૬૦-૨૬૭૭૬૩૩