બંધ

  આઈ.પી.એસ. અધિકારી

  આઈ.પી.એસ. અધિકારી
  પ્રોફાઇલ ચિત્ર નામ હોદ્દો ઇમેલ ફોન ફેકસ સરનામું
  ફોટો ઉપલબ્ધ નથી શ્રી વિક્રમજીત સિંઘ, આઈ.પી.એસ પોલીસ ઉપ-મહાનિરીક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવ digp-daman-dd[at]nic[dot]in 0260-2642707 0260-2630707 પ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, એરપોર્ટ રોડ, દુનેઠા, નાની દમણ, દમણ
  ફોટો ઉપલબ્ધ નથી શ્રી અમિત શર્મા, આઈ.પી.એસ પોલીસ અધિક્ષક, દમણ sp-daman-dd[at]nic[dot]in 02602250942 પરકોટા શેરી, પાંચ રસ્તા, નાની દમણ, દમણ
  ફોટો ઉપલબ્ધ નથી શ્રી હરેશ્વર સ્વામી, આઈ.પી.એસ. પોલીસ અધિક્ષક, દાદરા અને નાગર હવેલી sp-sil-dnh[at]nic[dot]in 0260-2643022 બીજો માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, સિલ્વાસા, દાદરા અને નગર હવેલી
  ફોટો ઉપલબ્ધ નથી શ્રી દરાડે શરદ ભાસ્કર, આઈ.પી.એસ પોલીસ અધિક્ષક (પોલીસ મુખ્યાલય) sp-hq-dnhdd[at]daman[dot]nic[dot]in 02602220180 પોલીસ મુખ્યાલય, એરપોર્ટ રોડ, દુનેઠા, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  ફોટો ઉપલબ્ધ નથી શ્રી અનુજ કુમાર, આઈ.પી.એસ શ્રી અનુજ કુમાર, આઈપીએસ sp-diu-dd[at]nic[dot]in 02875-253633 પ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, ફુદમ, દીવ
  ફોટો ઉપલબ્ધ નથી શ્રી મેન્ની ભૂષણ સિંહ, આઈપીએસ પેટા વિભાગીય અધિકારી, દમણ sdpo-daman-dd[at]nic[dot]in 02602254101 પ્રથમ માળ, કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશન કડૈયા, માછીવાડ, નાની દમણ, દમણ