બંધ

  ડેનિપ્સ

  ડેનિપ્સ
  પ્રોફાઇલ ચિત્ર નામ હોદ્દો ઇમેલ ફોન ફેકસ સરનામું
  ફોટો ઉપલબ્ધ નથી શ્રી. મનસ્વી જૈન, ડેનિપ્સ પેટા વિભાગીય અધિકારી, દીવ sdpo-diu-dd[at]nic[dot]in 02875-252666 પ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, દીવ
  ફોટો ઉપલબ્ધ નથી શ્રી રજનીકાંત અવધિયા, ડેનિપ્સ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક(પોલીસ મુખ્યાલય), દમણ, DySP, ACU, DD & DNH dysp-hq-dnhdd[at]daman[dot]nic[dot]in 02602254101 પ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, એરપોર્ટ રોડ, દુનેઠા, દમણ
  ફોટો ઉપલબ્ધ નથી શ્રી સિદ્ધાર્થ જૈન, ડેનિપ્સ પેટા વિભાગીય પોલીસ અધિકારી, સિલ્વાસા અને ખાનવેલ, દાદરા અને નાગર હવેલી policedept-dnh[at]nic[dot]in 0260-2642002 પ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, કિલ્વાની નાકા, સિલ્વાસા
  ફોટો ઉપલબ્ધ નથી શ્રી નવીન રોહિત, ડેનિપ્સ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, લાંચ રિશ્વત વિરોધ શાખા, દાદરા અને નાગર હવેલી તથા દમણ & દીવ પ્રથમ માળ, લેખા ભવન, મોટી દમણ, દમણ