બંધ

    માર્ગ સલામતી અભિયાન

    • પ્રારંભ તારીખ : 01/01/2021
    • અંતિમ તારીખ : 18/02/2021
    • જગ્યા : માર્ગ સલામતી ડ્રાઇવ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ

    કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવ ના પોલીસ વિભાગ દ્વારા નિર્દેશિત માર્ગ સલામતી અભિયાન