બંધ

  માર્ગ સલામતી અભિયાન

  • પ્રારંભ તારીખ : 01/01/2021
  • અંતિમ તારીખ : 18/02/2021
  • જગ્યા : માર્ગ સલામતી ડ્રાઇવ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ

  કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવ ના પોલીસ વિભાગ દ્વારા નિર્દેશિત માર્ગ સલામતી અભિયાન

  ફોટોસ

  બધું જુવો