બંધ

    શહિદ દિવસ

    • પ્રારંભ તારીખ : 30/01/2020
    • અંતિમ તારીખ : 30/01/2020
    • જગ્યા : દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ

    કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવ ના પોલીસ વિભાગ દ્વારા શહીદ દિવસ ૨૦૨૦ નું નિરીક્ષણ