બંધ

    શ્રી અમિત શર્મા, આઈ.પી.એસ

    • સરનામું: પરકોટા શેરી, પાંચ રસ્તા, નાની દમણ, દમણ
    • ઇમેલ: sp-daman-dd[at]nic[dot]in
    • હોદ્દો: પોલીસ અધિક્ષક, દમણ
    • ફોન: 02602250942