બંધ

    શ્રી નવીન રોહિત, ડેનિપ્સ

    • સરનામું: પ્રથમ માળ, લેખા ભવન, મોટી દમણ, દમણ
    • હોદ્દો: નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, લાંચ રિશ્વત વિરોધ શાખા, દાદરા અને નાગર હવેલી તથા દમણ & દીવ