બંધ

    શ્રી રજનીકાંત અવધિયા, ડેનિપ્સ

    • સરનામું: પ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, એરપોર્ટ રોડ, દુનેઠા, દમણ
    • ઇમેલ: dysp-hq-dnhdd[at]daman[dot]nic[dot]in
    • હોદ્દો: નાયબ પોલીસ અધિક્ષક(પોલીસ મુખ્યાલય), દમણ, DySP, ACU, DD & DNH
    • ફોન: 02602254101