બંધ

    શ્રી સિદ્ધાર્થ જૈન, ડેનિપ્સ

    • સરનામું: પ્રથમ માળ, પોલીસ મુખ્યાલય, કિલ્વાની નાકા, સિલ્વાસા
    • ઇમેલ: policedept-dnh[at]nic[dot]in
    • હોદ્દો: પેટા વિભાગીય પોલીસ અધિકારી, સિલ્વાસા અને ખાનવેલ, દાદરા અને નાગર હવેલી
    • ફોન: 0260-2642002